สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง