สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 เรื่อง จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 80 ชุด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล (HAIT) เขตสุขภาพ ที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง