1 กำหนดการ

2 แบบฟอร์ม เก็บข้อมูลต่างด้าว เขตสุขภาพที่ 9

3 ประชุมเตรียมงานต่างด้าว 7 ธค 61

4 สรุปประเมินผลแรงงานต่างด้าว 61