หนังสือเชิญประชุมฯ (วันที่ 25 -26 ธ.ค. 61)-2

สรุปประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ ครั้งที่ 1-2562

3.1.1 PDFติดตามลงทุน62 เขต 9_Update26 ธค.61

3.1.2 ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน(300) ปีงบประมาณ 2562

3.2 แผนพัฒนา รพ.วัดมกุฎคีรีวัน

3.3 141891_version 6 รายงานความก้าวหน้า คปสข.26ธค.61-1

3.4รายงานความก้าวหน้าCNF 11

4.1 PPt นำเสนอ อ.รักเกียรติ

4.3 ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนฯ มทส.+เขต9

4.4 สถานการณ์การเงินการคลังฯ เเละการคัดเลือกผลงานเด่นฯ

5.1 นพ.ชวมัย26CIPO

5.2 นำเสนอCIO 26_12_2561

5.2.2-5.2.3 วาระแจ้งเพื่อทราบ CHRO (สรุปการประชุมคณะทำงา

5.3 260469_นำเสนอประชุมเขต

5.3.3โครงการตรวจสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชฯ

5.4สถานการณ์โรคที่สำคัญในเขตสุขภาพที่ 9_26Dec2018

5.6 ผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์