ระเบียบวาระการประชุม

2.รับรองรายงานการประชุมคกก.เขตครั้งที่2ปี62

3.1.2นำเสนองบดำเนินงานยอดวันที่14-1-62รอบ2

3.1.4SeamlessRH9final

3.1.4SeamlessRH9-template2562

4.1RDU

4.2Donor and Organ transpant at 18 มกราคม 2562 (รพ.สร.) V.5

5.2slide นำเสนอที่ประชุม คกก.เขต ครั้งที่ 3_2562_CHRO

5.3นำเสนอDigitaltranformation App-pcc 18_01_2562

5.4Rabies นำเสนอประชุม คปสข_18 มค.62ใหม่