1ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่4ป

2สรุปประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ ครั้งที่ 3-2562นี้

3.1.1.1ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ณ 21กพ62

3.1.1PDF ติดตามลงทุน62 เขต 9_25ก.พ.62ปรับ

3.1.2นำเสนองบดำเนินงานยอดวันที่18-2-62แก้ไข

3.2D3seamlessรายงานคปสข.25กพ62

3.3.1รพ.มกุฏรายงาน คปสข.25กพ62

3.3.2แผนพัฒนา รพ.วัดมกุฎคีรีวัน แก้ไข 22-02-61 เวลา 16.10

4.1(ร่าง) การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่1-edit3

5.1.1นครราชสีมา นำเสนอเขต 25ก.พ.62 เวลา 16.15

5.1.2บุรีรัมย์พัฒนาการเด็ก 2562 _ บร เสนอเขต ใช้อันนี้22225622046น

5.1.3พัฒนาการเด็กชัยภูมิ22กพ.62

5.1.4สุรินทร์KPI พัฒนาการ_วาระ คปสข จ.สุรินทร์

5.2 ppt โครงการ แผน NCD

5.3.1สถานการณ์โรคที่สำคัญเขตสุขภาพที่-9-สป.7_คปส

5.3.3โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่

5.3.4การตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

5.4.1 slide นำเสนอที่ประชุม คกก.เขต ครั้งที่ 4_2562_CHRO

5.4.2มุมมองผ่านรายรับUC ปีงบ61-62_บุรีรัมย์ update2019-2-22

5.4.2วาระ 5.5.2 นำเสนอจากCFO 25 กพ.62แก้ไข

5.4.3.1นำเสนอDigital Transformation 25_2_2562b

5.4.3.2นำเสนอPPC LINKได้รับ24225621500น

6.1เตรียมการรับเสด็จ_1ใช้อันนี้ปากช่องวาระอื่นๆ

ลดแออัด25-2-62สุรินทร์