0ระเบียบวาระการประชุมcipo ระดับเขตปรับ18เม.ย.

2.1CIPO MCH 62

2.2CIPPO_งาน GCH

2.3Cipoรพ. อาหารปลอดภัย

2.4CIPO พชอ PCC รพ.สต.ติดดาว

2.5Cipo_RDUAMRเขต9

2.6CIPO TB

2.7Cipoยาเสพติด

2.8Cipo_Stroke

2.9CIPO SEPSIS

2.10CIPO_Trauma

2.11CIPO นวัตกรรมลดแออัด

2.12Cipo_Digital Transformation

2.13CIPO HRH Transformation

2.14CIPO Finance

2.15Cipo_PMQA

2.16CIPO_HA