ระเบียบวาระประชุมคกก.เขต ครั้งที่7-62 มิ.ย62

2.สรุปประชุมคณะกรรมการเขตฯ ครั้งที่ 6-2562(22 พ.ค.62)

3.1.1งบลงทุน62_17มิ.ย.62

3.1.2งบดำเนินงาน(300) ปีงบประมาณ 2562

3.2นำเสนอ ลดแออัดคปสข.17มิย62

3.3เสนอความก้าวหน้าวิชาการ คปสข170662

3.4(2)พันวัน2562-คปสข.

3.5รายงานผลการดำเนินงาน Bright Spot 2562

4.1(2)ผัง Social Media Response140662

4.1Social Risks

4.2(1)ร่างการจัดสรรเงินกันระดับเขต(39ล้าน)

4.2(2)งบ 39 ล้าน

4.3ผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ

5.1สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่-9-สป.23(1

5.2(ชัยภูมิ)การจัดทำแผนระบบบริการสุขภาพ จังหวัดชัยภู

5.2(นครราชสีมา)Service Delivery & HR Blueprint_นครราชสีมา 16-06-62 22.00น.

5.2(บุรีรัมย์)buriram blue print

5.3.1สถานการณ์โรคที่สำคัญทางระบาดวิทยาสัปดาห

5.3.2โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี (1)

5.3.3โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจพืชกัญชา