0ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ

2 สรุปประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ ครั้งที่ 1-ปีงบ 2563 (รับรองรายงานการประชุม)

4.1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 9

4.2 พปบ.ตย 62

4.3 นำเสนอร่างกำหนดการตรวจราชการ ปี 63 เขต 9

5.1 นำเสนองบลงทุน งาน กรรมการเขต ณ 5พย62 v1 ณ10.20 น.

5.2ผลการดำเนินงานประจำปี62เขต9

5.3.1-5.3.2 แนวทางการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

5.3.3 นำเสนอR9Refer Edit2

5.4 slide PGเด็ก

5.5 ระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9

5.6.1สถานการณ์โรคที่สำคัญทางระบาด