ผู้บริหารและสำนักงานเขต

 

senddoc

ผู้บริหาร

รูป เบอร์ติดต่อ
Document-page-001
นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม
ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 02-5901588
มือถือ -
โทรสาร -
อีเมล์ paisarnpom@gmail.c​om
            สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
นพ.ยุทธนา
นพ.ยุทธนา พูนพานิช
ตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์
โทรศัพท์ 02-5901481
มือถือ 081-3788809
โทรสาร 02-5901431
อีเมล์ yuttananew1@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
รูป เบอร์ติดต่อ
1445868019
นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
โทรศัพท์ 044-465016
มือถือ 081-7902622
โทรสาร 044-465017
อีเมล์ suvitssj@yahoo.co.th
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
S__6799382
นพ.ภูวเดช สุระโคตร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
โทรศัพท์ 044-612233
มือถือ 081-9763808
โทรสาร 044-612233
อีเมล์ phusura@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9

 

 

—————————————————————————————————————————-

คำที่ใช้เป็นทางการในเขตบริการสุขภาพที่9

คำที่ใช้
1.ประธาน หมายถึง ประธานคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ
(CEO of Service Provider Board)
2. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ
(Service Provider Board)
3. กรรมการ หมายถึง กรรมการเขตบริการสุขภาพ
(Member of Service Provider Board)
4. ผู้อำนวยการสำนักงาน หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบริการสุขภาพ
5. สำนักงานเขต หมายถึง สำนักงานเขตบริการสุขภาพ
(Service Provider Office)
6. เขต หมายถึง เขตบริการสุขภาพ
(Regional of Service Provider)