ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสรุปผลการตรวจราชการครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

  สรุปรายงานการส่งตก.1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการเขต RDU รพ.โนนสูง_ภญ.สุทธินี TB รพ.ชัยภูมิ TBสคร.9 สรุปผลPCC สรุปผลRDU สรุปการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปากช่อง สรุปผลคณะที่ 3 สรุปผลคณะที่1...

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 6/2561

ดาวน์โหลด >>> กำหนดการประชุมCEOครั้งที่6ปีงบ61ณรพ.บุรีรัมย์ 3.1.2 นำเสนองบดำเนินงาน วันที่14-3-2561new 4.1 progress_MOPH-BR1_V.1.0 4.2 ร่างผังICS 4.3 งานนำเสนอCIO 19มี.ค.2561 5.2 ประชุมได้ผลคนได้สุขภาพ(19...

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าวในการจัดบริการที่เป็นมิตร เขตสุขภาพที่ 9

ระเบียบวาระการประชุม เอกสารหมายเลข 1 คำสั่งคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานต่างด้าว เอกสารหมายเลข 2 สรุปประเมินผลแรงงานต่างด้าว(29สค.60) เอกสารหมาเลข 3 จัดสรรงบประมาณและแนวทางการดำเนินงานในกลุ่มต่างด้าว เอกสารหมายเลข 4...

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ ๙ ปี 2561 ครั้งที่ 3/2561

หนังสือเชิญCFO(12มีค.61) ระเบียบวาระการประชุม เอกสารหมายเลข 1 _1.2 เรื่องจากคณะกรรมการ 7x7และ5x5 เอกสารหมายเลข 2_2. รายงานการประชุม CFO ครั้งที่2 (16 มค.61) เอกสารหมายเลข 4_3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการ (PA) เอกสารหมายเลข 5_3.3...

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ื 9 ครั้งที่ 5/2561 ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา

ดาวน์โหลด >>> วาระการประชุมคกก.เขต9ครั้งที่5ปี2561ณรพ.ปากช่องนานา ทิศทาง สสจ._ท่านปลัดฯ_DrO_110261 v.2 4.1 Sustainable Thai Project v.3 2รับรองรายงานการประชุมครั้งที่4ปี61วันที่17ม.ค.61 3.1.1ผลเบิกจ่ายงบลงทุนเขต 9 ณ 31 ม.ค.61 3.1.2นำเสนองบดำเนินงาน วันที่ 9...

ประชุมจัดคนลงโครงสร้าง 12-13 ก.พ.61

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 กำหนดการ.....แก้ไข Finail_คู่มือ FTE แก้ไข 07022561_20.20 น. บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 นิยามศัพท์เฉพาะ หน้าปก fte ทิศทางการบริหารกำลังคน 150161-ตัวอย่างแผนเกษียณ รับเพิ่ม ภาพรวมและรพ_KS...

สำเนาคำสั่งบูรณาการตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (CPPO NODE)

ดาวน์โหลด>>>>>>>>>>>คำสั่งบูรณาการ cppo node ปีงบประมาณ...

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 (CEO Board) วันที่ 17 มกราคม 2561

ดาวน์โหลด >>> วาระประชุม17มค61 1.1_100ปีการสาธารณสุข 2รับรองรายงานการประชุม 4.1.1Slide งบลงทุน61_15 ม.ค.61 เพิ่มslideเบิกจ่าย-1 4.1.2และ4.1.3CFOผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานและค่าตอบแทน ณ 12 ม.ค.61 4.3โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย16.00น....