ดาวน์โหลด

สำเนาคำสั่งบูรณาการตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (CPPO NODE)

ดาวน์โหลด>>>>>>>>>>>คำสั่งบูรณาการ cppo node ปีงบประมาณ...

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 (CEO Board) วันที่ 17 มกราคม 2561

ดาวน์โหลด >>> วาระประชุม17มค61 1.1_100ปีการสาธารณสุข 2รับรองรายงานการประชุม 4.1.1Slide งบลงทุน61_15 ม.ค.61 เพิ่มslideเบิกจ่าย-1 4.1.2และ4.1.3CFOผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานและค่าตอบแทน ณ 12 ม.ค.61 4.3โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย16.00น....

ขอทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานบูรณาการตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561 (CPPO)

  ดาวน์โหลด>>>>>>>>>>>>1. คำสั่งNodeปี60 2. focalpoint ปี...

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  ดาวน์โหลด >>>>>>>>>>ข้อมูลพื้นฐานรพ_2559_4มค60_เขต9...