ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเสนอราคาจ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจ้างบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเดือนมีนาคม 2562สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ได้จ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบูธนิทรรศการ โครงการพัฒนาศักยภาพการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้รับผิดชอบการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าว เขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ได้มีโครงการ จ้างทำบูธนิทรรศการ โครงการพัฒนาศักยภาพการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้รับผิดชอบการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าว เขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเสนอราคาจ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ได้จ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะค่าเน็ตเดือนกุมภาพันธ์...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน 21...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ (นครราชสีมา – อุดรธานี) จำนวน 2 คัน 3 วันๆละ 3,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ (นครราชสีมา - อุดรธานี) จำนวน 2 คัน 3 วันๆละ 3,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ (นครราชสีมา- สุรินทร์) จำนวน 1 คัน 3 วันๆละ 3,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ (นครราชสีมา - สุรินทร์) จำนวน 1 คัน 3 วันๆละ 3,500 บาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ (นครราชสีมา-...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ได้มีโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ได้มีโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิเวตอร์ รายการหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 1...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึก Brother TN-2280 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ได้มีโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึก Brother TN-2280 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึก Brother TN-๒๒๘๐ จำนวน 1...