ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้จ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม 2563สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้จ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จ้างทำคู่มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9 ปี...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน ๑...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒๓รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้จ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อินเทอร์เน็ตเดือนเมษายน...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้จ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือนมีนาคม...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน 5...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...