ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้จ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือนกันยายน...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักพรมสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้จ้างซักพรมสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักพรมสำนักงานเขตสุขภาพที่...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมีความสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมีความสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง (CFO) และศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีผลงานเด่นด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน ๓ วัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง (CFO) และศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีผลงานเด่นด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ ๑๐...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ ๙ และศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ ๙ และศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ ๙ และศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ ๙ และศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถบัส แม่และเด็ก...