ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเสนอราคาจ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ได้จ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะจ้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเดือนมกราคม...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ได้มีโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เขตสุขภาพที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถยนต์ตู้ ตรวจราชการ ปี...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ของกลุ่มงานอำนวยการและกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีโครงการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง ของกลุ่มงานอำนวยการและกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ จำนวน 27...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ (นครราชสีมา- บุรีรัมย์) จำนวน 1 คัน 2 วันๆละ 3,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ (นครราชสีมา- บุรีรัมย์) จำนวน 1 คัน 2 วันๆละ 3,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ได้จ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ อินเตอร์เน็ตเดือนธันวาคม...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 เรื่อง จ้างบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตประจำเดือนพฤศจิกายนประกาศผู้ชนะ อินเตอร์เน็ตเดือนพ.ย.61 พ.ศ. 2561 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล (HAIT) เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 เรื่อง จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 80 ชุด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล (HAIT) เขตสุขภาพ ที่ 9 ปีงบประมาณ 2562...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล (HAIT) เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 3 รายการ...