ศูนย์วิชาการเขต
เว็บไซต์เครือข่าย

อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561

  • นครราชสีมา 0.48%
  • บุรีรัมย์ 0.37%
  • สุรินทร์ 0.36%
  • ชัยภูมิ 0.63%
วันที่ประมวลผล :: 10 มกราคม 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าวในการจัดบริการที่เป็นมิตร เขตสุขภาพที่ 9

ระเบียบวาระการประชุม เอกสารหมายเลข 1 คำสั่งคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานต่างด้าว เอกสารหมายเลข 2 สรุปประเมินผลแรงงานต่างด้าว(29สค.60) เอกสารหมาเลข 3 จัดสรรงบประมาณและแนวทางการดำเนินงานในกลุ่มต่างด้าว เอกสารหมายเลข 4...

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ ๙ ปี 2561 ครั้งที่ 3/2561

หนังสือเชิญCFO(12มีค.61) ระเบียบวาระการประชุม เอกสารหมายเลข 1 _1.2 เรื่องจากคณะกรรมการ 7x7และ5x5 เอกสารหมายเลข 2_2. รายงานการประชุม CFO ครั้งที่2 (16 มค.61) เอกสารหมายเลข 4_3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการ (PA) เอกสารหมายเลข 5_3.3...

อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561

  • นครราชสีมา 0.28%
  • บุรีรัมย์ 0%
  • สุรินทร์ 0%
  • ชัยภูมิ 1.83%
วันที่ประมวลผล :: 10 มกราคม 2561

ขอทบทวนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2560

        ดาวน์โหลด >>>>>>>>>หนังสือขอทบทวนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ...

ยืนยันข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ ๙ ในระยะยาว ๕ – ๑๐ ปี

              ดาวน์โหลด >>>>>ยืนยันข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ ๙ ในระยะยาว ๕ – ๑๐...