Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document

 

การแสดงผลรายงาน เฉพาะ ตัวชี้วัดที่สามารถคำนวณได้จากฐานข้อมูล 21 และ 43 แฟ้มไฟล์ โดยเรียกรายงาน เพื่อให้เปรียบเทียบกัน ระหว่าง

1.Script ที่ใช้ใน 21 แฟ้มไฟล์ เน้น เฉพาะ Record ที่ได้รับการบันทึกรหัส ICD10 TM ที่เกี่ยวข้องใน table Proced

2.Script ที่ใช้ใน 43 แฟ้มไฟล์ เน้นการบันทึกการตรวจฟัน ในแฟ้ม Dental และการใช้ข้อมุลเด็กนักเรียนจากบัญชี 5

* ตัวชี้วัด อื่น ๆ จะดูได้จากแหล่งข้อมูล ดังนี้

การใส่ฟันเทียม UC ผู้สูงอายุ ดูในโปรแกรมรายงาน Eclaim สปสช

  เด็กนักเรียนบัญชี 5 ซิงค์จาก HosxpTool คลิกที่นี่

  ข้อมูลตรวจฟันจากเว็บ identdata คลิกที่นี่

  สรุปตัวชี้วัด 21 แฟ้มรายอำเภอจังหวัดชัยภูมิคลิกที่นี่

คิวคนไข้ฟันเทียมไม่เกิน 4 เดือน และ การออกหน่วยหมุนเวียน ดูใน DentQ (ขณะนี้จำนวนข้อมูลยังมีน้อย จะสรุปขึ้นหน้า Web เมื่อสิ้นสุดไตรมาสแรก (1 มค.2557))

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์