Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

ฐานข้อมูล 21 แฟ้ม  (นำเข้าข้อมูลจาก Server เมื่อ   2014-10-01 )

ส่งออก Excel
ลำดับ ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย
(เขต)
ผลงาน เป้าหมาย ร้อยละ นครราชสีมา

สรุปภาพรวมทุกตัวชี้วัด
ชัยภูมิ

สรุปภาพรวมทุกตัวชี้วัด
บุรีรัมย์

สรุปภาพรวมทุกตัวชี้วัด
สุรินทร์

สรุปภาพรวมทุกตัวชี้วัด
ผลงาน เป้าหมาย ร้อยละ ผลงาน เป้าหมาย ร้อยละ ผลงาน เป้าหมาย(ช่วงอายุ) ร้อยละ ผลงาน เป้าหมาย(ช่วงอายุ) ร้อยละ
1 เด็กปฐมวัย 3 ปี มีฟันผุไม่เกิน ร้อยละ 57 57 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
2 เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก และได้รับการฝึกทักษะ การแปรงฟันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 75 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
3 2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 75 271,366 287,257 94 81,149 91,450 88.7 31,459 40,479 77.7 43,032 46,865 91.8 41,562 52,339 79.4
4 2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ) 75 226,990 287,257 79 74,041 91,450 81.0 25,035 40,479 61.8 38,683 46,865 82.5 31,560 52,339 60.3
5 เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน) 50 213,848 263,040 81 63,954 91,450 69.9 25,578 40,479 63.2 34,885 39,990 87.2 30,661 52,339 58.6
6 เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87 ( บัญชี 5) 87 62,232 74,655 83 23,347 28,156 82.9 8,437 11,787 71.6 16,311 18,470 88.3 14,202 16,222 87.5
7 เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45 ( บัญชี 5) 45 42,363 74,655 57 16,289 28,156 57.9 5,200 11,787 44.1 12,018 18,470 65.1 8,909 16,222 54.9
8 เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6 20 617,721 562,016 110 113,353 218,092 52.0 43,053 90,662 47.5 55,332 110,104 50.3 79,118 127,716 61.9
9 ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง) 20 2,225,570 5,719,988 39 715,780 2,311,830 31.0 265,561 937,839 28.3 703,519 1,206,819 58.3 535,930 1,245,858 43.0
10 ผู้สูงอายุ (UC) ได้รับการบริการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทุกประเภท 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
11 ผู้สุงอายุทุกสิทธิ์ รอคิวฟันเทียมทั้งปากไม่เกิน 4 เดือน นับเมื่อเตรียมช่องปากเสร็จ  0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
12 โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม (การควบคุมน้ำหวานและขนมกรุบกรอบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75) 75 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
13 จำนวน รพ.สต.ให้บริการสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์คุณภาพร้อยละ 45 45 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์