Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม  (นำเข้าข้อมูลจาก Server เมื่อ   2014-10-01 )

ส่งออก Excel
ลำดับ ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย
(เขต)
ผลงาน เป้าหมาย ร้อยละ นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ผลงาน เป้าหมาย ร้อยละ ผลงาน เป้าหมาย ร้อยละ ผลงาน เป้าหมาย(ช่วงอายุ) ร้อยละ ผลงาน เป้าหมาย(ช่วงอายุ) ร้อยละ
1 เด็กปฐมวัย 3 ปี มีฟันผุไม่เกิน ร้อยละ 57 57 28,641 75,398 38 14,626 29,000 50.4 3,684 12,259 30.1 3,447 17,156 20.1 6,905 16,590 41.6
2 เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก และได้รับการฝึกทักษะ การแปรงฟันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 75 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
3 2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 75 188,939 259,443 73 79,376 106,936 74.2 28,049 47,499 59.1 43,032 47,165 91.2 38,343 57,279 66.9
4 2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ) 75 164,892 241,761 68 72,955 106,936 68.2 22,861 47,499 48.1 38,683 47,165 82.0 30,514 39,597 77.1
5 เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน) 50 140,901 182,615 77 57,146 71,916 79.5 21,534 30,331 71.0 34,885 40,246 86.7 27,483 39,597 69.4
6 เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87 ( บัญชี 5) 87 72,669 139,904 52 43,808 94,651 46.3 4,737 10,752 44.1 16,311 18,558 87.9 7,826 15,352 51.0
7 เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45 ( บัญชี 5) 45 36,406 139,904 26 19,191 94,651 20.3 2,324 10,752 21.6 12,018 18,558 64.8 2,835 15,352 18.5
8 เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6 20 211,512 568,437 37 67,379 231,199 29.1 25,203 94,501 26.7 55,332 110,691 50.0 63,568 130,803 48.6
9 ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง) 20 1,589,797 5,755,942 28 432,127 2,369,209 18.2 176,983 955,717 18.5 703,521 1,212,909 58.0 277,436 1,201,083 23.1
10 ผู้สูงอายุ (UC) ได้รับการบริการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทุกประเภท 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
11 ผู้สุงอายุทุกสิทธิ์ รอคิวฟันเทียมทั้งปากไม่เกิน 4 เดือน นับเมื่อเตรียมช่องปากเสร็จ  0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
12 โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม (การควบคุมน้ำหวานและขนมกรุบกรอบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75) 75 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
13 จำนวน รพ.สต.ให้บริการสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์คุณภาพร้อยละ 45 45 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์