Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับ

  (นำเข้าข้อมูลจาก Server เมื่อ   2014-09-30 )   ผลงานเริ่มตั้งแต่ เมษายน 56 - มีนาคม 2557

ส่งออก Excel
ลำดับ ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย
(เขต)
ผลงาน เป้าหมาย ร้อยละ นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ผลงาน เป้าหมาย ร้อยละ ผลงาน เป้าหมาย ร้อยละ ผลงาน เป้าหมาย ร้อยละ ผลงาน เป้าหมาย ร้อยละ
1 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 85 167,234 256,620 65 66,461 98,783 67.3 26,784 48,508 55.2 33,776 44,453 76.0 39,912 64,349 62.0
2 ร้อยละของเด็ก ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ( บัญชี 5) 85 62,219 83,926 74 22,767 28,173 80.8 4,954 10,566 46.9 14,675 18,752 78.3 19,892 26,415 75.3  (นำเข้าข้อมูลจาก Server เมื่อ   2014-06-25 )   ผลงานเริ่มตั้งแต่ ธันวาคม 56 - มีนาคม 2557

            นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
ลำดับ ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย
(เขต)
ผลงาน เป้าหมาย ร้อยละ ผลงาน เป้าหมาย ร้อยละ ผลงาน เป้าหมาย ร้อยละ ผลงาน เป้าหมาย ร้อยละ ผลงาน เป้าหมาย ร้อยละ
1 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 85 103,879 187,981 55 55,699 89,753 62.1 20,084 44,174 45.5 0 0 0.0 27,835 53,678 51.9
2 ร้อยละของเด็ก ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ( บัญชี 5) 85 39,005 63,462 61 19,553 28,156 69.4 6,563 11,787 55.7 0 0 0.0 12,956 23,499 55.1

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์