Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 38 คน

ผลงาน :: 3 คน

ร้อยละ :: 7.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ 0 0 0.0
2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม 0 0 0.0
3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี 0 0 0.0
4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนนารายณ์ 0 0 0.0
5 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอรัตนบุรี 0 0 0.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์