Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย รพ.สต.หนองแวง

ตัวชี้วัด  2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

เป้าหมาย :: 756 คน

ผลงาน :: 752 คน

ร้อยละ :: 99.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.บัวลาย 404 264 153.0
2 รพ.สต.หนองแวง 89 86 103.5
3 รพ.สต.โนนจาน 220 235 93.6
4 รพ.สต.เมืองพะไล 0 0 0.0
5 รพ.สต.คึมมะอุ 85 79 107.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์