Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย รพ.สต.หนองแวง

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย :: 756 คน

ผลงาน :: 661 คน

ร้อยละ :: 87.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.บัวลาย 310 194 159.8
2 รพ.สต.หนองแวง 67 58 115.5
3 รพ.สต.โนนจาน 176 166 106.0
4 รพ.สต.เมืองพะไล 0 0 0.0
5 รพ.สต.คึมมะอุ 65 58 112.1

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์