Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย รพ.สต.หนองแวง

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 183 คน

ผลงาน :: 159 คน

ร้อยละ :: 86.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.บัวลาย 67 82 81.7
2 รพ.สต.หนองแวง 14 16 87.5
3 รพ.สต.โนนจาน 66 66 100.0
4 รพ.สต.เมืองพะไล 0 0 0.0
5 รพ.สต.คึมมะอุ 12 19 63.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์