Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย รพ.สต.หนองแวง

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 2,095 คน

ผลงาน :: 1,330 คน

ร้อยละ :: 63.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.บัวลาย 957 760 125.9
2 รพ.สต.หนองแวง 280 226 123.9
3 รพ.สต.โนนจาน 520 655 79.4
4 รพ.สต.เมืองพะไล 0 0 0.0
5 รพ.สต.คึมมะอุ 232 178 130.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์