Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย รพ.สต.หนองแวง

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 16,389 คน

ผลงาน :: 4,626 คน

ร้อยละ :: 28.2 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.บัวลาย 2,542 5,287 48.1
2 รพ.สต.หนองแวง 521 2,278 22.9
3 รพ.สต.โนนจาน 1,123 6,295 17.8
4 รพ.สต.เมืองพะไล 0 0 0.0
5 รพ.สต.คึมมะอุ 440 2,529 17.4

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์