Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย รพ.สต.หินแห่

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 201 คน

ผลงาน :: 200 คน

ร้อยละ :: 99.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.หินแห่ 24 25 96.0
2 รพ.สต.โพนทอง 62 62 100.0
3 รพ.สต.โนนกอก 41 41 100.0
4 รพ.สต.หนองจะบก 33 33 100.0
5 รพ.สต.โนนประดู่ 40 40 100.0
6 ศูนย์แพทย์ชุมชนสีดา 0 0 0.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์