Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย รพ.สต.หินแห่

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 201 คน

ผลงาน :: 146 คน

ร้อยละ :: 72.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.หินแห่ 24 25 96.0
2 รพ.สต.โพนทอง 31 62 50.0
3 รพ.สต.โนนกอก 27 41 65.9
4 รพ.สต.หนองจะบก 30 33 90.9
5 รพ.สต.โนนประดู่ 34 40 85.0
6 ศูนย์แพทย์ชุมชนสีดา 0 0 0.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์