Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย รพ.สต.หินแห่

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 12,243 คน

ผลงาน :: 4,326 คน

ร้อยละ :: 35.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.หินแห่ 637 2,156 29.5
2 รพ.สต.โพนทอง 1,550 2,054 75.5
3 รพ.สต.โนนกอก 983 2,435 40.4
4 รพ.สต.หนองจะบก 612 3,095 19.8
5 รพ.สต.โนนประดู่ 544 2,503 21.7
6 ศูนย์แพทย์ชุมชนสีดา 0 0 0.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์