Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย รพ.สต.หัววัว ตำบลเสม็ด

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 394 คน

ผลงาน :: 254 คน

ร้อยละ :: 64.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.หัววัว ตำบลเสม็ด 106 109 97.2
2 รพ.สต.สะแกซำ ตำบลสะแกซำ 3 58 5.2
3 รพ.สต.สวายจีก ตำบลสวายจีก 112 122 91.8
4 รพ.สต.ปริงเปน ตำบลหลักเขต 1 73 1.4
5 รพ.สต.โคกตาล ตำบลสะแกซำ 32 32 100.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์