Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย รพ.สต.หัววัว ตำบลเสม็ด

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 394 คน

ผลงาน :: 169 คน

ร้อยละ :: 42.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.หัววัว ตำบลเสม็ด 62 109 56.9
2 รพ.สต.สะแกซำ ตำบลสะแกซำ 0 58 0.0
3 รพ.สต.สวายจีก ตำบลสวายจีก 75 122 61.5
4 รพ.สต.ปริงเปน ตำบลหลักเขต 0 73 0.0
5 รพ.สต.โคกตาล ตำบลสะแกซำ 32 32 100.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์