Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย รพ.สต.หัววัว ตำบลเสม็ด

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 40,109 คน

ผลงาน :: 12,248 คน

ร้อยละ :: 30.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.หัววัว ตำบลเสม็ด 6,803 13,812 49.3
2 รพ.สต.สะแกซำ ตำบลสะแกซำ 557 5,799 9.6
3 รพ.สต.สวายจีก ตำบลสวายจีก 3,867 9,910 39.0
4 รพ.สต.ปริงเปน ตำบลหลักเขต 277 6,526 4.2
5 รพ.สต.โคกตาล ตำบลสะแกซำ 744 4,062 18.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์