Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย รพ.สต.บุลาว ตำบลสะแกโพรง

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 331 คน

ผลงาน :: 310 คน

ร้อยละ :: 93.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 82 87 94.3
2 รพ.สต.บุลาว ตำบลสะแกโพรง 110 110 100.0
3 รพ.สต.หนองเกียบ ตำบลสะแกโพรง 43 44 97.7
4 รพ.สต.ตลาดชัย ตำบลสองห้อง 75 90 83.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์