Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย รพ.สต.บุลาว ตำบลสะแกโพรง

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 331 คน

ผลงาน :: 166 คน

ร้อยละ :: 50.2 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 57 87 65.5
2 รพ.สต.บุลาว ตำบลสะแกโพรง 109 110 99.1
3 รพ.สต.หนองเกียบ ตำบลสะแกโพรง 0 44 0.0
4 รพ.สต.ตลาดชัย ตำบลสองห้อง 0 90 0.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์