Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย รพ.สต.บุลาว ตำบลสะแกโพรง

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 20,274 คน

ผลงาน :: 17,399 คน

ร้อยละ :: 85.8 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 3,768 6,136 61.4
2 รพ.สต.บุลาว ตำบลสะแกโพรง 8,760 4,970 176.3
3 รพ.สต.หนองเกียบ ตำบลสะแกโพรง 2,611 3,679 71.0
4 รพ.สต.ตลาดชัย ตำบลสองห้อง 2,260 5,489 41.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์