Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย รพ.สต.ยาง ตำบลบ้านยาง

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 29,843 คน

ผลงาน :: 19,682 คน

ร้อยละ :: 66.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.ยาง ตำบลบ้านยาง 10,231 10,951 93.4
2 รพ.สต.หนองตาด ตำบลหนองตาด 3,258 4,597 70.9
3 รพ.สต.ปีกฝาย ตำบลหนองตาด 3,033 3,914 77.5
4 รพ.สต.โกรกขี้หนู ตำบลชุมเห็ด 3,160 10,381 30.4

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์