Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลซับใหญ่

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 696 คน

ผลงาน :: 345 คน

ร้อยละ :: 49.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลท่ากูบ 162 225 72.0
2 โรงพยาบาลซับใหญ่ 267 188 142.0
3 รพสต.บุฉนวน 13 102 12.7
4 รพสต.ตะโกทอง 175 191 91.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์