Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลซับใหญ่

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 227 คน

ผลงาน :: 110 คน

ร้อยละ :: 48.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลท่ากูบ 40 43 93.0
2 โรงพยาบาลซับใหญ่ 46 97 47.4
3 รพสต.บุฉนวน 13 40 32.5
4 รพสต.ตะโกทอง 11 47 23.4

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์