Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลซับใหญ่

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 1,393 คน

ผลงาน :: 260 คน

ร้อยละ :: 18.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลท่ากูบ 160 383 41.8
2 โรงพยาบาลซับใหญ่ 391 442 88.5
3 รพสต.บุฉนวน 80 264 30.3
4 รพสต.ตะโกทอง 186 324 57.4

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์