Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลซับใหญ่

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 12,359 คน

ผลงาน :: 3,521 คน

ร้อยละ :: 28.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.ตำบลท่ากูบ 618 3,471 17.8
2 โรงพยาบาลซับใหญ่ 1,783 3,957 45.1
3 รพสต.บุฉนวน 378 2,232 16.9
4 รพสต.ตะโกทอง 742 2,699 27.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์