Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 530 คน

ผลงาน :: 503 คน

ร้อยละ :: 94.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 ศูนย์ทันตกรรมลี้ลอยสสจ.บุรีรัมย์ 0 0 0.0
2 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 0 0 0.0
3 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 7 7 100.0
4 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ 0 0 0.0
5 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 0 0 0.0
6 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์สาขา 3 234 245 95.5
7 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 262 278 94.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์