Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 530 คน

ผลงาน :: 356 คน

ร้อยละ :: 67.2 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 ศูนย์ทันตกรรมลี้ลอยสสจ.บุรีรัมย์ 0 0 0.0
2 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 0 0 0.0
3 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 0 7 0.0
4 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ 0 0 0.0
5 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 0 0 0.0
6 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์สาขา 3 170 245 69.4
7 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 186 278 66.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์