Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 30,661 คน

ผลงาน :: 2,822 คน

ร้อยละ :: 9.2 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 ศูนย์ทันตกรรมลี้ลอยสสจ.บุรีรัมย์ 0 0 0.0
2 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 0 0 0.0
3 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 1,647 15,167 10.9
4 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ 0 0 0.0
5 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 0 0 0.0
6 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์สาขา 3 178 6,632 2.7
7 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 997 8,862 11.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์