Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสุรินทร์

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 3,356 คน

ผลงาน :: 2,972 คน

ร้อยละ :: 88.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลสุรินทร์ 0 0 0.0
2 ศสม.สถานีรถไฟ 540 604 89.4
3 ศสม.กรุงศรีนอก 508 606 83.8
4 ศสม.สุริยกานต์ 0 0 0.0
5 รพสต.ตำบลราม 86 86 100.0
6 รพสต.บ้านอาลอตำบลนาดี 53 53 100.0
7 รพสต.บ้านนาบัวตำบลนาบัว 46 46 100.0
8 รพสต.ตำบลตั้งใจ 37 37 100.0
9 รพสต.ตำบลเพี้ยราม 69 70 98.6
10 รพสต.ตำบลนาดี 84 84 100.0
11 รพสต.บ้านสำโรงโคกเพชรตำบลท่าสว่าง 52 52 100.0
12 รพสต.ตำบลท่าสว่าง 103 116 88.8
13 รพสต.ตำบลสลักได 113 114 99.1
14 รพสต.ตำบลตาอ็อง 65 67 97.0
15 รพสต.บ้านกาเกาะตำบลตาอ๊อง 45 45 100.0
16 รพสต.บ้านทัพกระบือตำบลสำโรง 101 102 99.0
17 รพสต.ตำบลแกใหญ่ 97 97 100.0
18 รพสต.ตำบลนอกเมือง 109 225 48.4
19 รพสต.ตำบลคอโค 117 118 99.2
20 รพสต.ตำบลสวาย 55 121 45.5
21 รพสต.ตำบลเฉนียง 101 101 100.0
22 รพสต.ตำบลเทนมีย์ 84 84 100.0
23 รพสต.ตำบลนาบัว 63 63 100.0
24 รพสต.ตำบลเมืองที 136 145 93.8
25 รพสต.ตำบลบุฤาษี 81 82 98.8
26 รพสต.ตำบลตระแสง 92 95 96.8
27 รพสต.ตำบลแสลงพันธ์ 78 86 90.7
28 รพสต.ตำบลกาเกาะ 57 57 100.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์