Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสุรินทร์

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 3,356 คน

ผลงาน :: 2,327 คน

ร้อยละ :: 69.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลสุรินทร์ 0 0 0.0
2 ศสม.สถานีรถไฟ 510 604 84.4
3 ศสม.กรุงศรีนอก 506 606 83.5
4 ศสม.สุริยกานต์ 0 0 0.0
5 รพสต.ตำบลราม 52 86 60.5
6 รพสต.บ้านอาลอตำบลนาดี 5 53 9.4
7 รพสต.บ้านนาบัวตำบลนาบัว 34 46 73.9
8 รพสต.ตำบลตั้งใจ 26 37 70.3
9 รพสต.ตำบลเพี้ยราม 2 70 2.9
10 รพสต.ตำบลนาดี 51 84 60.7
11 รพสต.บ้านสำโรงโคกเพชรตำบลท่าสว่าง 0 52 0.0
12 รพสต.ตำบลท่าสว่าง 31 116 26.7
13 รพสต.ตำบลสลักได 66 114 57.9
14 รพสต.ตำบลตาอ็อง 51 67 76.1
15 รพสต.บ้านกาเกาะตำบลตาอ๊อง 24 45 53.3
16 รพสต.บ้านทัพกระบือตำบลสำโรง 89 102 87.3
17 รพสต.ตำบลแกใหญ่ 74 97 76.3
18 รพสต.ตำบลนอกเมือง 32 225 14.2
19 รพสต.ตำบลคอโค 109 118 92.4
20 รพสต.ตำบลสวาย 105 121 86.8
21 รพสต.ตำบลเฉนียง 71 101 70.3
22 รพสต.ตำบลเทนมีย์ 58 84 69.0
23 รพสต.ตำบลนาบัว 43 63 68.3
24 รพสต.ตำบลเมืองที 112 145 77.2
25 รพสต.ตำบลบุฤาษี 78 82 95.1
26 รพสต.ตำบลตระแสง 80 95 84.2
27 รพสต.ตำบลแสลงพันธ์ 61 86 70.9
28 รพสต.ตำบลกาเกาะ 57 57 100.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์