Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสุรินทร์

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 218,991 คน

ผลงาน :: 146,260 คน

ร้อยละ :: 66.8 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลสุรินทร์ 97,033 503 19,290.9
2 ศสม.สถานีรถไฟ 3,923 9,168 42.8
3 ศสม.กรุงศรีนอก 4,136 8,387 49.3
4 ศสม.สุริยกานต์ 3,067 12,192 25.2
5 รพสต.ตำบลราม 1,245 7,153 17.4
6 รพสต.บ้านอาลอตำบลนาดี 1,302 5,841 22.3
7 รพสต.บ้านนาบัวตำบลนาบัว 737 3,649 20.2
8 รพสต.ตำบลตั้งใจ 1,176 4,124 28.5
9 รพสต.ตำบลเพี้ยราม 1,702 7,195 23.7
10 รพสต.ตำบลนาดี 2,047 5,977 34.2
11 รพสต.บ้านสำโรงโคกเพชรตำบลท่าสว่าง 1,088 9,140 11.9
12 รพสต.ตำบลท่าสว่าง 1,053 6,195 17.0
13 รพสต.ตำบลสลักได 1,663 6,741 24.7
14 รพสต.ตำบลตาอ็อง 1,756 4,990 35.2
15 รพสต.บ้านกาเกาะตำบลตาอ๊อง 1,511 3,269 46.2
16 รพสต.บ้านทัพกระบือตำบลสำโรง 1,837 7,160 25.7
17 รพสต.ตำบลแกใหญ่ 2,518 8,691 29.0
18 รพสต.ตำบลนอกเมือง 3,455 29,873 11.6
19 รพสต.ตำบลคอโค 1,990 9,309 21.4
20 รพสต.ตำบลสวาย 1,830 9,553 19.2
21 รพสต.ตำบลเฉนียง 2,246 13,402 16.8
22 รพสต.ตำบลเทนมีย์ 1,969 10,788 18.3
23 รพสต.ตำบลนาบัว 975 3,947 24.7
24 รพสต.ตำบลเมืองที 2,303 11,723 19.6
25 รพสต.ตำบลบุฤาษี 958 4,660 20.6
26 รพสต.ตำบลตระแสง 1,151 6,626 17.4
27 รพสต.ตำบลแสลงพันธ์ 1,004 5,307 18.9
28 รพสต.ตำบลกาเกาะ 585 3,428 17.1

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์