Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลชัยภูมิ

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 5,444 คน

ผลงาน :: 4,931 คน

ร้อยละ :: 90.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.หนองคอนไทย 101 140 72.1
2 โรงพยาบาลชัยภูมิ 8,916 12 74,300.0
3 ศูนย์เทศบาล 406 271 149.8
4 ศูนย์เทศบาลเมืองน้อย 284 416 68.3
5 ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองบัว 336 291 115.5
6 รพสต.หนองหลอด 182 71 256.3
7 รพ.สต.โพนทอง 225 190 118.4
8 รพสต.ตำบลนาฝาย 322 368 87.5
9 รพสต.บ้านค่าย 324 364 89.0
10 รพสต.ตำบลกุดตุ้ม 159 210 75.7
11 รพสต.ตำบลชีลอง 132 167 79.0
12 รพสต.หนองบัวขาว 182 182 100.0
13 รพสต.ตำบลบ้านเล่า 202 241 83.8
14 รพสต.ตำบลนาเสียว 166 152 109.2
15 รพสต.ตำบลหนองนาแซง 171 197 86.8
16 รพสต.ตำบลลาดใหญ่ 318 269 118.2
17 รพสต.หนองไผ่ 207 214 96.7
18 รพสต.ตำบลท่าหินโงม 149 181 82.3
19 รพสต.ห้วยต้อน 338 298 113.4
20 รพสต.สามพันตา 156 154 101.3
21 รพสต.บ้านห้วยบงเหนือ 189 330 57.3
22 รพสต.บ้านโนน 235 251 93.6
23 รพสต.บ้านโคกสูง 29 131 22.1
24 รพสต.บุ่งคล้า 194 221 87.8
25 รพสต.ซับสีทอง 218 230 94.8

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์