Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลชัยภูมิ

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 11,843 คน

ผลงาน :: 5,895 คน

ร้อยละ :: 49.8 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.หนองคอนไทย 86 249 34.5
2 โรงพยาบาลชัยภูมิ 7,559 38 19,892.1
3 ศูนย์เทศบาล 630 625 100.8
4 ศูนย์เทศบาลเมืองน้อย 542 827 65.5
5 ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองบัว 1,205 792 152.1
6 รพสต.หนองหลอด 126 180 70.0
7 รพ.สต.โพนทอง 466 491 94.9
8 รพสต.ตำบลนาฝาย 666 734 90.7
9 รพสต.บ้านค่าย 353 785 45.0
10 รพสต.ตำบลกุดตุ้ม 232 406 57.1
11 รพสต.ตำบลชีลอง 131 356 36.8
12 รพสต.หนองบัวขาว 166 362 45.9
13 รพสต.ตำบลบ้านเล่า 465 561 82.9
14 รพสต.ตำบลนาเสียว 214 349 61.3
15 รพสต.ตำบลหนองนาแซง 229 424 54.0
16 รพสต.ตำบลลาดใหญ่ 482 540 89.3
17 รพสต.หนองไผ่ 202 406 49.8
18 รพสต.ตำบลท่าหินโงม 178 458 38.9
19 รพสต.ห้วยต้อน 698 632 110.4
20 รพสต.สามพันตา 296 303 97.7
21 รพสต.บ้านห้วยบงเหนือ 326 521 62.6
22 รพสต.บ้านโนน 325 498 65.3
23 รพสต.บ้านโคกสูง 181 427 42.4
24 รพสต.บุ่งคล้า 211 517 40.8
25 รพสต.ซับสีทอง 41 585 7.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์