Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด ชัยภูมิ

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลชัยภูมิ

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 146,176 คน

ผลงาน :: 48,581 คน

ร้อยละ :: 33.2 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพสต.หนองคอนไทย 326 3,593 9.1
2 โรงพยาบาลชัยภูมิ 28,258 81 34,886.4
3 ศูนย์เทศบาล 2,282 8,835 25.8
4 ศูนย์เทศบาลเมืองน้อย 1,935 12,537 15.4
5 ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองบัว 2,203 11,708 18.8
6 รพสต.หนองหลอด 501 2,060 24.3
7 รพ.สต.โพนทอง 1,156 5,851 19.8
8 รพสต.ตำบลนาฝาย 1,635 10,269 15.9
9 รพสต.บ้านค่าย 1,284 11,695 11.0
10 รพสต.ตำบลกุดตุ้ม 476 4,883 9.7
11 รพสต.ตำบลชีลอง 355 3,377 10.5
12 รพสต.หนองบัวขาว 422 4,077 10.4
13 รพสต.ตำบลบ้านเล่า 805 5,890 13.7
14 รพสต.ตำบลนาเสียว 619 5,353 11.6
15 รพสต.ตำบลหนองนาแซง 458 5,352 8.6
16 รพสต.ตำบลลาดใหญ่ 643 6,276 10.2
17 รพสต.หนองไผ่ 603 4,442 13.6
18 รพสต.ตำบลท่าหินโงม 289 4,247 6.8
19 รพสต.ห้วยต้อน 1,415 4,917 28.8
20 รพสต.สามพันตา 481 2,758 17.4
21 รพสต.บ้านห้วยบงเหนือ 609 5,881 10.4
22 รพสต.บ้านโนน 662 5,632 11.8
23 รพสต.บ้านโคกสูง 285 5,419 5.3
24 รพสต.บุ่งคล้า 454 5,369 8.5
25 รพสต.ซับสีทอง 425 5,674 7.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์