Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเสิงสาง

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 3,463 คน

ผลงาน :: 2,031 คน

ร้อยละ :: 58.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.โคกไม้ตาย 127 359 35.4
2 รพ.สต.สันติสุข 218 195 111.8
3 รพ.สต.โคกน้อย 380 337 112.8
4 รพ.สต.กุดโบสถ์ 419 381 110.0
5 รพ.สต.สมบัติเจริญ 225 232 97.0
6 รพ.สต.ดอนแขวน 180 211 85.3
7 รพ.สต.หนองตูม 197 240 82.1
8 รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 230 341 67.4
9 รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 76 63 120.6
10 โรงพยาบาลเสิงสาง 1,846 1,743 105.9
11 ศูนย์สุขภาพชุมชนสระประทีป 31 125 24.8

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์