Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเสิงสาง

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 810 คน

ผลงาน :: 487 คน

ร้อยละ :: 60.1 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.โคกไม้ตาย 69 69 100.0
2 รพ.สต.สันติสุข 47 49 95.9
3 รพ.สต.โคกน้อย 103 105 98.1
4 รพ.สต.กุดโบสถ์ 52 58 89.7
5 รพ.สต.สมบัติเจริญ 42 50 84.0
6 รพ.สต.ดอนแขวน 26 40 65.0
7 รพ.สต.หนองตูม 51 52 98.1
8 รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 72 75 96.0
9 รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 6 7 85.7
10 โรงพยาบาลเสิงสาง 19 279 6.8
11 ศูนย์สุขภาพชุมชนสระประทีป 0 26 0.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์