Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเสิงสาง

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 810 คน

ผลงาน :: 237 คน

ร้อยละ :: 29.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.โคกไม้ตาย 49 69 71.0
2 รพ.สต.สันติสุข 38 49 77.6
3 รพ.สต.โคกน้อย 33 105 31.4
4 รพ.สต.กุดโบสถ์ 11 58 19.0
5 รพ.สต.สมบัติเจริญ 31 50 62.0
6 รพ.สต.ดอนแขวน 0 40 0.0
7 รพ.สต.หนองตูม 0 52 0.0
8 รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 69 75 92.0
9 รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 0 7 0.0
10 โรงพยาบาลเสิงสาง 5 279 1.8
11 ศูนย์สุขภาพชุมชนสระประทีป 1 26 3.8

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์