Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเสิงสาง

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 7,252 คน

ผลงาน :: 3,690 คน

ร้อยละ :: 50.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.โคกไม้ตาย 612 810 75.6
2 รพ.สต.สันติสุข 472 443 106.5
3 รพ.สต.โคกน้อย 861 884 97.4
4 รพ.สต.กุดโบสถ์ 614 890 69.0
5 รพ.สต.สมบัติเจริญ 316 499 63.3
6 รพ.สต.ดอนแขวน 191 591 32.3
7 รพ.สต.หนองตูม 515 651 79.1
8 รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 657 791 83.1
9 รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 168 193 87.0
10 โรงพยาบาลเสิงสาง 3,663 1,486 246.5
11 ศูนย์สุขภาพชุมชนสระประทีป 265 278 95.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์